Đằ Nẵng sắp đấu giá nhiều lô "đất vàng"

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2020 nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Trong kế hoạch này, nhiều lô "đất vàng" cũng được đưa vào đấu giá.