Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xây dựng Nghị định cụ thể về lấn biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đưa ra đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biển, bởi có nhiều vấn đề đặt ra với việc quản lý khi pháp luật hiện hành gần như chưa có các quy định cụ thể đối với hoạt động này.