Thêm trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT đã loại trường hợp “chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” khỏi danh sách không cần xin phép.