Làm mẹ đơn thân, có gì đâu mà tủi hổ?

Làm mẹ đơn thân không phải là để tôn vinh, cũng chẳng phải là nỗi nhục tủi hổ, chỉ là để tự hào và mang tình yêu thương trao trọn cho đứa con mình đã sinh ra.