Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Lộc Tân hơn 720 tỷ

Dự án khu dân cư Lộc Tân sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.