Một công ty con của GAS báo lỗ bán niên vượt dự tính cả năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVB báo lỗ sau thuế hơn 15 tỷ đồng, trong khi cùng giai đoạn năm ngoái lãi 86,5 tỷ đồng. Khoản lỗ này cao hơn 25% so với ước tính của ban lãnh đạo cho cả năm 2021.