Rác thải nông thôn - bài toán khó cần lời giải cụ thể

Chương trình nông thôn mới trong 10 năm qua đã nhiều thành công, tuy nhiên trong 19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới thì tiêu chí môi trường là khó đạt nhất.