Các địa phương cần cảnh giác cao nhất trong phòng chống dịch COVID-19

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, mầm bệnh COVID-19 sẽ vẫn tiếp tục lây lan trong cộng đồng, các địa phương phải chuẩn bị cho tâm thế dịch kéo dài, sớm nhất nửa cuối năm 2021 mới có vắcxin.